defenc
ارسال شده توسط: پارسا حسینی دسته بندی : مطالب کاربران

Chest Run Chest در دفاع چیست؟

تمرکز ما در این مطلب بیشتر بر روی آموزش دفاع فردی و استقرار دفاعی، برای بازیکنان پایه است.

 اگر جزو مربیان یک تیم جوان هستید بسیار مهم است که تاکید شما بروی دفاع و حمله تیمی یه یک اندازه باشد و به همه‌ی بازیکنان، دفاع در منطقه پیرامون و پست را آموزش دهید. اما قبل از آن باید از آموزش دفاع فردی خود اطمینان حاصل کنید . 
در ادامه به نکات کلیدی و اصلی آموزش پایه می پردازیم. 
مهارت های کلیدی پایه:
۱- استقرار دفاعی 
۲- حرکات جانبی پای دفاع STEP SLIDE 
۳-  تغییر جهت SWING LEG
۴- تغییر از حرکت جانبی به دوییدن سریع

 

استقرار دفاعی:
شکل قرارگیری بدن در دفاع و حمله تقریبا یکسان است:
۱- پاها بیشتر از عرض شانه باز و زانو ها خم 
۲- جهت  دست ها روبه بالا و انگشتان باز 
۳- کمر مقداری به جلو خم و بینی عقب تر از شصت پاها 
۴- کف پاها روی زمین 
۵- حفظ تعدل

 

حرکات جانبی پای دفاع  STEP SLIDE:
هنگامی که می خواهیم بازیکن صاحب توپ را دفاع کنیم، حرکت بازیکن صاحب توپ به هر سمتی که بود می‌بایست ابتدا پای نزدیک به آن را حرکت می دهیم. ( حرکت پا به صورت پرتابی و جهش رو به بیرون خواهد بود) زاویه پایی که حرکت میدهیم باید 45 درجه رو به بیرون باشد. 

 

تغییر جهت SWING LEG:
SWING LEG همراه با تغییر جهت بازیکن حمله اتفاق می‌افتد که همراه آن تغییر پای SLIDE و تغییر زاویه پا را به همراه دارد .
 در بعضی منابع تغییر جهت یا SWING LEG را تحت عنوان REVERS STEP هم بیان می‌کنند.

 

تغییر از حرکات جانبی به دویدن سریع:
حرکت جانبی کندتر از دوویدن است.
زمانی که بازیکن دفاعی جا بماند و بخواهد به بازیکن حمله و یا صاحب توپ برسد از این تکنیک استفاده می‌کند. 
برای اجرای این تکنیک ایتدا پایی که سمت بازیکن حمله است به حرکت در می‌آید  و سپس پای دوم و دورتر می‌چرخد و دویدن آعاز می شود.
در آخر بازیکن دفاعی به بازیکن حمله می‌رسد و مجددا در موقعیت دفاعی خود قرار می گیرد . 
اصطلاحا به این تکنیک CHEST RUN CHEST گویند.

اشتراک گذاری پست