Cherry Picking

Cherry Picking

توضیحات

استراتژی که در آن یک بازیکن از تیم مدافع، به جای حضور در زمین دفاعی تیم خود و شرکت در دفاع، در زمین حمله و نزدیکی حلقه حریف می‌ماند تا در صورتی که تیمش مالک توپ شد، با دریافت آن بتواند کسب امتیاز کند.

تصاویر