Continuity Offense

 Continuity Offense

توضیحات

به حمله‌ای که توسط یک الگو برای حرکت بازیکنان، برش‌ها، اسکرین‌ها و پاس‌ها استفاده شود Continuity Offense گویند.
نام دیگر این نوع حمله Pattern Offense است.
سیستم‌هایی مانند Shuffle Offense، UCLA و Flex از جمله حملات معروفی هستند که در دسته Continuity Offense قرار می‌گیرند.
این نوع حمله یکی از دو نوع حمله اصلی در بسکتبال محسوب می‌شود. نوع دیگر حمله در بسکتبال Motion Offense نام دارد.