Diamond Press

 Diamond Press

توضیحات

Diamond Press نوعی دفاع تمام زمین با آرایش 1-1-2-1 است.
در این دفاع یک بازیکن تحت عنوان Disruptor نزدیک به خط Baseline از بازیکن پرتاب کننده توپ دفاع می‌کند.
دو بازیکن دیگر تحت عنوان Wing پشت سر او قرار می‌گیرند.
یک بازیکن دیگر تحت عنوان Interceptor پشت سر آن دو نفر و در نزدیکی خط نیمه قرار می‌گیرد.
نفر آخر به عنوان Safty در زمین تیم خود مستقر می‌شود و آخرین بازیکن در آرایش دفاعی است.

تصاویر