Chest Pass

Chest Pass

توضیحات

نوعی پاس که به صورت مستقیم و تیز به هدف قفسه سینه هم‌تیمی ارسال می‌شود.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.