Dagger Shot

Dagger Shot

توضیحات

شوتی که در لحظات حساس و اساسی بازی تبدیل به امتیاز شود را Dagger یا Dagger Shot گویند.
Dagger به طور کلی موجب نا امیدی و دلسرد شدن حریف از ادامه روند بازی می‌شود و هرگونه شانسی که تیم مقابل برای بازگرداندن بازی می‌شود را از بین می‌برد.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.