Box Set

Box Set

توضیحات

نوعی حالت و آرایش قرارگیری بازیکنان تیم مهاجم در زمین بسکتبال است که طی آن چهار بازیکن در تراز یکدیگر، در گوشه‌های منطقه مستطیل قرار می‌گیرند.
از این نوع آرایشِ قرارگیری بیشتر در سیستم‌هایی برای شروع بازی از پشت خط Base line که با عنوان Baseline Out of Bounds شناخته می‌شود، استفاده می‌گردد.

تصاویر