Defensive Transition

 Defensive Transition

توضیحات

هنگامی که تیم حمله‌کننده مالکیت توپ را از دست بدهد (چه حمله موفق باشد و چه نباشد) بلافاصله از تیم حمله به تیم دفاع تبدیل می‌شود. در این شرایط تیم مدافع باید سریغا به دفاع بپردازد.
این انتقال حمله به دفاع را Defensive Transition گویند.
انتقال دفاعی می‌تواند هم در شرایطی باشد که تیم مدافع به زمین خود بازگردد و دفاع کند و هم می‌تواند به صورتی باشد که پس از اینکه توپ را در زمین حریف از دست داد از همان جا اقدام به دفاع کند.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.