And-one

 And-one

توضیحات

هنگامی که توپ تبدیل به امتیاز شود و همزمان بر روی بازیکنان زننده گل خطایی صورت بگیرد، علاوه بر پذیرفته شدن گل، یک پرتاب آزاد به بازیکن جایزه داده می‌شود که در اصطلاح به پرتاب آزادی که جایزه داده می‌شود And-One گویند.
به طور کلی زمانی که پس از خطا روی بازیکن پرتاب کننده، گل به ثمر می رسد از اصطلاح And one استفاده می‌کنند.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.