Back Court

 Back Court

توضیحات

تعریف Area: به نیمه عقبی و زمین دفاعی تیم حمله‌کننده Back court گفته می‌شود.
تعریف Players: برای اشاره به بازیکنان گارد (Point guard و Shooting guard) از اصطلاح Back court استفاده می‌کنند.

تصاویر