Ball Screen

Ball Screen

توضیحات

سکرینی که برای بازیکن مالک توپ گذاشته شود را Ball Screen گویند.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.