Bank Shot

Bank Shot

توضیحات

شوتی که پس از اقدام قبل از تماس با سبد، به تخته برخورد کند و سپس به سمت سبد برود را Bank shot یا شوتِ تخته حلقه گویند.
معمولا اکثر لی‌آپ‌ها (با توجه به آموزش‌ها و توصیه‌هایی که می‌شود) از نوع Bank shot هستند و توپ پس از برخورد به تخته به سمت سبد می‌رود.

تصاویر

ویدئو