Baseball Pass

Baseball Pass

توضیحات

پاس یک دستی که حالت پرتاب آن مانند پرتاب توپ در ورزش بیسبال است را Baseball Pass گویند.
از این پاس برای رساندن توپ به هم‌تیمی که در فاصله دوری قرار دارد، استفاده می‌شود. معمولا این پاس را در ضد حمله استفاده می‌کنند.

ویدئو