Baseline

Baseline

توضیحات

خط عرضی زمین بسکتبال را Baseline گویند.
این خط پشت تخته واقع شده است و ۴ فیت از حلقه فاصله دارد. این خط به طور معمول ۱۵ متر است.
تیمی که از حریف گل دریافت می‌کند می‌بایست بازی را از پشت خط Base line زیر حلقه خود شروع کند.
نام دیگر این خط End line است.

تصاویر