Big Man

Big Man

توضیحات

نوع صفت است که برای بازیکنانی استفاده می‌شود که از نظر فیزیکی از سایر بازیکنان تیم بزرگتر و بلندتر هـستند. این بازیکنان معمولا در زیر حلقه می‌جنگند و بـه طور معمول در پست‌های سنتر و پاور فوروارد بازی می‌کنند.
در برخی فرهنگ‌های واژه‌شناسی، برای بسکتبال بانوان از اصطلاح Big Woman اسـتفاده شده و در بـرخی دیگر بـرای اشاره به هر دو جنس از واژه Big man استفاده شده است.

تصاویر