Bonus

Bonus

توضیحات

قانونی که در آن محدودیت خطای تیمی یک تیم به پایان برسد و به تیم مقابل در ازای هر خطا دفاعی (بدون اینکه خطا روی شوت رخ بدهد) پرتاب آزاد جایزه داده شود را Bonus Situation گویند.
نام دیگر آن نیز Penalty Situation است.
در قوانین فیبا از خطای چهارم به بعد دو پرتاب آزاد به ازای هر خطای دفاعی به تیم مهاجم جایزه داده می‌شود.

ویدئو