Box Out

Box Out

توضیحات

عمل و اقدامی است که پس از شوت شدن توپ برای ریباند صورت می‌گیرد که طی آن بازیکنان دو تیم با یکدیگر تماس فیزیکی خواهند داشت تا فضای بهتری را در ریباند داشته باشند.
نام دیگر این حرکت Block Out است.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.