Brick

Brick

توضیحات

شوتِ بدی که پس از برخورد به لبه یا انتهای حلقه و بدون برخورد مجدد به حلقه یا تخته، شانسی برای گل شدن نداشته باشد.
این شوت‌ها معمولا به دو دلیل رخ می‌دهند:
۱- مکانیک نامناسب شوت
۲- عدم دقت کافی هنگام شوت زدن
ضمن اینکه به بازیکنی که شوت‌هایش مکررا از نوع Brick باشد، Brick Player گویند.

ویدئو