Bump The Cutter

Bump The Cutter

توضیحات

گامی که مدافع در مسیر حرکت مهاجم Cutter برمی‌دارد و تلاش می‌کند تا در حرکت او وقفه ایجاد کند. به این مهارت دفاعی Bump The Cutter گویند.
در Bump کردن علاوه بر قرار گرفتن در مسیر بازیکن مهاجم، یک برخورد فیزیکی و بدنی قانونی که تنها در حد وقفه ایجاد کردن در حرکت مهاجم باشد رخ می‌دهد.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.