Buzzer Beater

Buzzer Beater

توضیحات

شوتی که پیش از پایان وقت بازی از دست بازیکن شوت‌زننده رها و پس از پایان وقت، تبدیل به امتیاز شود را Buzzer Beater گویند.
این اتفاق در پایان وقت هر کوارتر می‌تواند رخ دهد و صرفا مربوط به پایان وقت مسابقه نیست. در صورتی که این شوت در پایان وقت مسابقه به ثمر برسد و موجب پیروزی تیم امتیاز‌آورنده شود، Game Winner نامیده می‌شود.

تصاویر

ویدئو