Charity Stripe

Charity Stripe

توضیحات

به خط پرتاب آزاد که یکی از خطوط تشکیل دهنده منطقه رنگی است Charity Stripe گویند.
این خط با اسامی Stripe، Free Throw Line و خط پرتاب آزاد هم شناخته می‌شود.

تصاویر