Cross Screen

 Cross Screen

توضیحات

سکرینی که در آن مهاجم بدون توپ از سمتی به سمت دیگر (مثلا از Ball Side به Help Side) حرکت می‌کند و به هم‌تیمی خود سکرین دهد.
معمولا این سکرین در Low Post رخ می‌دهد و هدف از آن قراردادن بازیکن سکرین‌گیرنده در شرایط آزاد آن هم در نزدیکی حلقه است.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.