Cut

 Cut

توضیحات

حرکت بازیکنان مهاجم بدون توپ در زمین بسکتبال را با هدف مشخص برش یا Cut گویند.
اغلب هدف از Cut کردن، به دست آوردن فضای مناسب برای دریافت توپ است.