Delay Offense

 Delay Offense

توضیحات

حمله‌ای که در آن تیم مهاجم از بیشتر وقت مالکیت خود استفاده کند و با ریتم آرام و کند بازی را پیش ببرد Delay Offense گویند.
این حمله در شرایطی استفاده می‌شود که تیم نیاز به کنترل و آرام کردن ریتم بازی دارد. شرایطی مانند آخرین حمله کوارتر یا آخرین لحظات بازی از جمله زمان‌هایی است که تیم‌ها از حمله تاخیری یا همان Delay Offense استفاده می‌کنند.

ویدئو