Denial Stance

 Denial Stance

توضیحات

وضعیت و حالتی که در آن بازیکن مدافع تلاش می‌کند تا با پایین آوردن مرکز ثقل خود، خم کردن زانوهایش و قرار دادن دست و پایش (دست و پای نزدیک به توپ) در مسیر خط پاس، از رسیدن توپ به مهاجم بدون توپ جلوگیری کند Denial Stance گویند.

تصاویر

ویدئو