Dunk

Dunk

توضیحات

نوعی اقدام که طی آن مهاجم با قراردادن توپ به طور مستقیم با یک یا دو دست در درون حلقه کسب امتیاز کند را Dunk یا Slam Dunk گویند.

تصاویر

ویدئو

بزودی