Empty The Bench

 Empty The Bench

توضیحات

هنگامی که مربی تمام بازیکنان آغازگر (Starter) خود را از زمین خارج کند و بازیکنان نیمکت‌نشین را بازی دهد در اصطلاح Empty The Bench گویند.
این اتفاق اکثر مواقع در انتهای مسابقه و زمانی که هر دو تیم نتیجه بازی را پذیرفته‌اند و می‌دانند تیم برنده و بازنده کدام تیم است رخ می‌دهد. هدف از این کار جلوگیری از هرگونه آسیب‌دیدگی، تنش بی‌دلیل و محرومیت احتمالی است.
هرچند یک مربی می‌تواند در طول مسابقه به شکلی تعویض کند که در جریان بازی هر ۵ آغازگر خود را بر روی نیمکت بنشاند و با ذخیره‌های خود بازی کند.