Established Position

 Established Position

توضیحات

حالتی که بازیکن مدافع در نزدیکی سبد و بیرون منطقه Restricted Area یا همان No Charge به خود می‌گیرد تا بتواند از مهاجم حریف خطا حمله بگیرد. به این حالت و فرم‌بدنی Established Position گویند.
در Established Position بازیکن مدافع تلاش می‌کند تا به بی‌تعادل‌ترین شکل ممکن و طور ثابت در استوانه خود در مقابل مهاجم قرار بگیرد تا بتواند شارژ (خطا حمله) بگیرد.
در این حالت پاهای بازیکن به یکدیگر نزدیک و سست آن هم در شرایطی که پاشنه پاها کمی از زمین جدا، شانه و سر کمی رو به عقب و عضلات منبسط می‌شوند تا با کوچک‌ترین برخورد، بازیکن مدافع نقش بر زمین شود.

تصاویر

ویدئو

بزودی