Fade Away

 Fade Away

توضیحات

نوعی شوت در بسکتبال که در آن بازیکن بلافاصله بعد از Face Up (رو به حلقه شدن)، بدن خود را به عقب متمایل می‌کند (یا به عبارتی به عقب می‌پرد) تا در شوت فضایی بین خود و مدافع ایجاد کند و سپس اقدام کند.
نام دیگر این حرکت Fall Away است.

تصاویر

ویدئو

بزودی