منبع مطالب و محتویات سایت از کجا است؟

تالیف و ترجمه دو روشی است که مطالب و محتویات سایت به واسطه آن منتشر می‌شوند.

برخی از این مطالب توسط نویسندگان سایت به صورت اختصاصی برای مجموعه Shahriyarbc تالیف می‌شود و برخی مطالب دیگر که کیفیت آن مورد تایید اعضا و مدیر مجموعه است، ترجمه و در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد.